„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Uczestnicy projektu „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”:

Wyszczególnienie

Stan na 2011.03.31

Stan na 2011.06.13

Uczestnicy ogółem

W tym kobiet

W tym mężczyzn

168

66

102

209

77

132

Uczestnicy z obszarów wiejskich

87

106

Uczestnicy z obszarów miejskich

81

103

Wiek:

14 lat

15 lat

16 lat

17 lat

18 lat

19 lat

 

-

50

32

42

38

6

 

15

56

38

48

45

7

Wykształcenie:

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgimnazjalne

Pomaturalne

 

15

96

55

2

 

28

119

60

2

Osoby uczące się lub kształcące

167

208

Status osoby na rynku pracy:

a)bezrobotny/a

b)nieaktywny/a zawodowo

c)zatrudniony/a

 

a)0

b)168

c)0

 

a)0

b)209

c)0