„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja
  • Zajęcia kompetencyjne:

- taneczne (breakdance, capoeira);

- sportowe;

- teatralne;

- muzyczne;

- plastyczne.

  • Sesje socjoterapeutyczne - hipoterapia, wyjście na basen.
  • Zajęcia z języka obcego - angielski lub niemiecki.
  • Warsztaty „Ekonomia na co dzień” - podejmowanie decyzji ekonomicznych w życiu codziennym, gospodarowanie pieniędzmi i budżetem osobistym, oszczędzanie, konto osobiste, lokaty, oprocentowanie, prawa konsumenta, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, ubezpieczenia.
  • Warsztaty informatyczne z zakresu: Pakiet Office, programy graficzne, Internet.
  • Szkolenia warsztatowe z zakresu:

- etyki pracy, autoprezentacji, erystyki, asertywności,

- umiejętności prawidłowej komunikacji międzyludzkiej,

- umiejętności negocjacyjnych w kontaktach z pracodawcą, erystyki,

- obrony przed manipulacją, radzenia sobie z problemami w pracy,

- bilans możliwości, predyspozycji zawodowych i dopasowanie ich do wymogów pracodawcy, umiejętność poszukiwania pracy oraz pisania dokumentów aplikacyjnych,

- reintegracji zawodowej i społecznej mających na celu odbudowanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy lub zamieszkania.

  • Utworzenie indywidualnych planów zatrudnienia, spotkania z doradcą zawodowym i z psychologiem.
  • Znalezienie zatrudnienia dla 39 uczestników szkoleń warsztatowych.
  • Konferencji podsumowującej projekt, w których wezmą udział przedstawiciele środowisk oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele władz woj. świętokrzyskiego.