„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

 

  • Młodzież w wieku 15-19 zamieszkałych w Kielcach, gminie Chmielnik, Mniów, Pińczów i Miedziana Góra, Nowa Słupia, Morawica, Zagnańsk, Bodzentyn, Sitkówka Nowiny, Górno.  - łącznie 390 osób, w tym

- bezrobotni – 30 osób,

- osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące się) – 360 osób,

  • Osoby pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych i wykluczonych, doświadczający ubóstwa, problemu uzależnień, posiadający problemy emocjonalne lub zaburzenia zachowania.