„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna do 2012 r. osób w wieku 15-19 lat stanowiących otoczenie osób wykluczonych zamieszkałych w Kielcach, gminie Chmielnik, Mniów, Pińczów i Miedziana Góra.

 

Celami szczegółowymi dla tej grupy beneficjentów do 2012 r. są:

 • Wyrównanie szans edukacyjnych;
 • Rozwój talentów i zainteresowań;
 • Podniesienie sprawności fizycznej;
 • Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 • Podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • Podniesienie wiedzy z zakresu uzależnień i szkodliwości alkoholu, narkotyków;
 • Podniesienie umiejętności radzenia sobie z agresją;
 • Podniesienie umiejętności podejmowania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania;
 • Podniesienie wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, ubezpieczeń społecznych;
 • Podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy;
 • Podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • Podniesienie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej;
 • Podniesienie aktywności zawodowej.