„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 01.01.2011 do 31.12.2012 roku.

 

Szczegółowe informacje

Angelika Jagodzińska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Tel. 041/ 366 94 02

e-mail: a.jagodzinska@nadziejarodzinie.org.pl